top of page

 

תקנון ותנאי שימוש

הביקור ו/או השימוש באפליקצית GAME CHANGERZ (להלן: "האפליקציה") כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). השימוש באפליקציה מחייב אתכם להסכים לתנאי השימוש והפרטיות בעמוד. 

מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו נעשה שימוש בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.

 1. כללי

  1. משתמש יקר, ברוך הבא לאפליקציה, המופעלת על ידי רויטל הנדלר  (להלן: "המפעיל").

  2. השימוש באתר וההשתתפות במשחק (כהגדרתו להלן), כפופים להוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון") על המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו בקפידה, לפני כל שימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שהתקנון מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין המפעיל, וכי ככל שהמשתמש אינו מסכים להוראה כלשהי מתקנון זה, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש באתר. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתקנון, כפי נוסחו מעת לעת.

  3. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. תאריך העדכון האחרון של התקנון יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תקנון לפני כל שימוש באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון, אלא אם נאמר אחרת.

  4. רק האמור בתקנון זה יחייב את המפעיל. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.
    

 2. הגדרות

  1. "GAME CHANGERZ" הוא משחק הרפתקאות ללימוד יזמות הניתן לגשת אליו דרך הכתובת www.gamechangerzzz.com  או כל דומיין אחר אש מפנה לאפליקציה.

  2. "דרך הניווט" – העמודים באפליקציה הכוללים את הערכים בהם ביקר המשתמש לצורך ההשתתפות במשחק.

  3. "משחק" – המשחק הזמין למשתמש דרך האתר והמופעל על ידי המפעיל.

  4. "משתמש" – מורה אשר עבר הכשרה של המפעיל לצורך השימוש באפליקציה ומי שעושה בה שימוש בבית הספר המאושר לשימוש.

  5. "מקבל האפליקציה" –התלמיד והורי התלמיד הלומד באמצעות האפליקציה.

  6. "משימת/שאלת המשחק" – המשימה או השאלה המוצגת בתחילת המשחק שעליה נדרש המשתמש להשיב באמצעות דרך הניווט כהגדרתה לעיל.

  7. "משרד החינוך" – הגוף האחראי והמפקח על השימוש באפליקציה על ידי המשתמש ומקבל האפליקציה.

  8. "בית ספר מאושר" – בית הספר אשר הסכים להשתמש באפליקציה כחלק ממערכת הלימוד.

  9. "שימוש"- צפייה ו/או גלישה באתר לרבות התכנים שבאתר, ו/או ביצוע פעולה באתר ו/או באמצעותו, לרבות נטילת חלק במשחק, בכל אמצעי שהוא.

  10. "קוד משחק"- קוד אשר הונפק למשתמש על ידי המפעיל לצורך השתתפות המשתמשים/מקבלי האפליקציה במשחק.
    

 3. שימוש באתר

  1. האפליקציה והמשחק פתוחים לשימוש משרד החינוך, והמפעיל אינו מבצע כל סינון או בדיקה של המשתמש על מנת לקבוע אם יש ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו בגין השימוש באפליקציה ו/או במשחק.

  2. על אף האמור לעיל, השימוש באתר ו/או השתתפות במשחק על ידי משתמש מתחת לגיל 18 ("הקטין"), כפופים לאישור ההורה או האפוטרופוס החוקי של המשתמש, הלא הוא מקבל האפליקציה. המשתמש, משרד החינוך, הקטין ומקבל האפליקציה יהיו האחראים הבלעדיים לתכנים אליהם נחשף הקטין במהלך המשחק, ולמי מהם ו/או מי מטעמם לא יהיה כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי המפעיל בעניין זה.

  3. המפעיל הינה גורם המקשר בין האפליקציה למשרד החינוך ומודגש בזאת כי אין לה כל אחריות בכל הקשור להסכם, כספי או אחר, בין משרד החינוך לבין המשתמש או מקבל האפליקציה, וכי בכל סכסוך שיתגלה בין הצדדים הללו, , כפועל יוצא מהשימוש באפליקציה, המפעיל לא יהיה צד במחלוקת זו ולא יישאו באחריות כלפי אף אחד מהצדדים.

  4. היה והמפעיל ו/או מי מטעמה יסייעו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין לפתור בעיה או כל נושא אחר שנוצר בין משרד החינוך לבין המשתמש או מקבל האפליקציה,  סיוע שכזה לא יתפרש בשום מקרה כמטיל אחריות כלשהי על המפעיל.

  5. אפליקציה זה נועדה לשימוש במערכת החינוך, תחת משרד החינוך בלבד, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המפעיל הינו אסור ומהווה הפרה של חוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007 והמפר יהיה חשוף לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו.
    

 4. השתתפות ורישום למשחק

  1. כל משתמש יוכל לבצע רישום למשחק באמצעות הזנת קוד משחק אשר יימסר לו על ידי המפעיל.

  2. הבהרות נוספות ביחס למשחק ניתן למצוא בלינק הבא: מהלך המשחק , אשר הוראותיו כפופות לאמור בתקנון זה.

  3. רישום פרטים כוזבים ביודעין, הונאה והתחזות לאדם אחר הינן עבירות פליליות על-פי דין. המפעיל יהא רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגדך בגין מסירת פרטים כוזבים, הונאה ו/או התחזות, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לאפליקציה ו/או מי מטעמו עקב שיבוש פעילות האפליקציה ו/או השירות ו/או השירותים הנוספים הניתנים בה.

  4. הפעלת המשחק הינה בהתאם לכל משתמש ואין להעביר או/או להחליף בין קוד משחק אשר נמסר למשתמש על ידי המפעיל, כלל ועיקר כאשר מדובר באדם אשר ו/או גוף אשר אינו עברו את ההכשרה המתאימה על ידי המפעיל.
    

 5. מדיניות פרטיות

  1. המשתמש/משרד החינוך/בית הספר המאושר/מקבל האפליקציה מאשרים כי ידוע להם כי כל תלמיד יידרש להזין בכל כניסה לאפליקציה לצורך השימוש בה כתובת מייל ומספר טלפון תקינים.

  2. המפעיל (ו/או מי מטעמו) אוסף ושומר מידע המתקבל מהמשתמש וכן מפעילותו באתר ובמשחק. המידע האמור כולל, בין היתר, את הכינוי של המשתמש ואת אופן השימוש שלו באפליקציה ובמשחקים. מובהר, כי המידע אשר נאסף מהמשתמש יוותר אנונימי.

  3. על אף האמור, במצבים שבהם המשתמש ימסור למפעיל מידע באופן וולונטרי, אזי המידע שנאסף על ידי המפעיל עשוי להיות מזהה. המפעיל יכול להשתמש במידע האמור בסעיף זה לצורך הפעלת האפליקציה ומתן השירותים במסגרתו מבלי לחשוף את שם המשתמש, מקבל האפליקציה או בית הספר המאושר.

  4. המפעיל רשאי לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באפליקציה ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באפליקציה, בהפעלתה ובתכנית אחרת ואין הדבר יהווה פגיעה בפרטיותו של המשתמש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981ה.

  5. המפעיל עשוי למסור את המידע המזהה כאמור לעיל לגורמים הבאים ולמטרות הבאות: (א) צדדים שלישיים הנותנים למפעיל שירותים; (ב) שותפים עסקיים של המפעיל; או (ג) ככל שהמפעיל ימכור או יסב את זכויותיו (כולן או חלקן) באפליקציה לצד שלישי; (ד) למשרד החינוך.

  6. המפעיל (ו/או מי מטעמו) אוסף פרטים שונים ביחס למשתמשים ופעילותם במשחק לצורך ניתוחים סטטיסטיים; הפרטים האמורים כוללים את הכינוי של כל משתמש, ואופן השימוש שלו באפליקציה (לרבות דרך הניווט וכן התשובה לשאלת המשחק). המשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת ניתוחים כאמור לצדדים שלישיים ולשימוש של המפעיל (ו/או מי מטעמו) ו/או של צדדים שלישיים בניתוחים כאמור. המפעיל לא יישא באחריות לשימוש בניתוחים סטטיסטיים אלו על ידי צד שלישי.
    

 6. קניין רוחני וזכויות יוצרים

  1. האפליקציה פותחה באופן בלעדי על ידי המפעיל, והיא והתכנים שלה הינם רכושה הבלעדי של המפעיל. המפעיל הינו הבעלים ובעל רישיון השימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ו/או בתכנים שלו, לרבות, , דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר ו/או בתכנים שלו. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמש ו/או לגורם המוסמך, המשתמש ומשרד החינוך איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בתקנון זה.
  2. האתר ותוכנו נועדו אך ורק לשימוש לימודי במסגרת החינוכית של בית הספר המאושר ולא מיועד לשימוש מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתו המפורשת של המפעיל, מראש ובכתב ובתנאים שייקבעו על ידי המפעיל.

  3. חל איסור מוחלט להעביר את הסרטים הקיימים באפליקציה מחוץ למשחק לכל גורם שהוא וכל העברה כזו תחשב כהפרה של זכויות היוצרים של המפעיל על כל המשתמע מכך.

  4. המשתמש, משרד החינוך ובית הספר המאושר אינם רשאים להעביר כל תוכן ו/או מידע שנמסר לידיהם במסגרת ההדרכה וכי כל העברה ו/או העתקה ו/או פרסום ו/או שכפול תהווה הפרה בוטה של זכויות היוצרים של המפעיל ובפגיעה בקניין הרוחני.
    

 7. הגבלת אחריות

 1. המפעיל לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, הסתמכות, או עוולה כלשהי שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש, מקבל האפליקציה ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה.

 2. כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמש נזקים שלמפעיל אין שליטה עליהם והוא אינו יודע לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של המפעיל) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר, והמשתמש פוטר את המפעיל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.

 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי המפעיל לא יהיה אחראי בגין נזקים ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר ו/או המשחק לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי. כן שומר לעצמו המפעיל את הזכות להפסיק את פעילות האתר ו/או המשחק, בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) תהיה כרוכה בהודעה מראש למשרד החינוך או לבית הספר המאושר.

 4. המשתמש/בית הספר המאושר/משרד החינוך הינם בעלי האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה ו/או השלכות שייגרמו כתוצאה מהשימוש באפליקציה. כמו כן, כל פעולה יזמית שתתרחש במסגרת השימוש והלימוד באפליקציה הינה אחריותם המלאה הבלעדית של המשתמש, בית הספר המאושר ומשרד החינוך וכי אין ולא תהיה להם כל טענה כלפי המפעיל ביחס לכך.

 5. המשתמש/ בית הספר המאושר הינם האחראים הבלעדיים לכל תוכן שייכתב במסגרת האפלקיציה, לרבות תוכן שיכתב על הקיר החברתי (להלן: "הקיר") אשר הינו חלק מפעילות האפליקציה וידוע להם, כי כל הנכתב על גבי הקיר אינו ניתן למחיקה בזמן אמת וכי כל תלמידי כיתת המשתמש חשופים לתוכן שיכתב על הקיר בזמן אמת. על כן מובהר כי לא תהיה כל טענה כלפי המפעיל בנושא זה.
   

   8. חובות המשתמש

 1. המשתמש/מקבל האפליקציה/בית הספר המאושר מתחייב לעשות שימוש באפליקציה ובמשחק אך ורק על פי החוק ולא להשתמש במשחק ו/או באתר לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של המפעיל ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של המפעיל.
 2. המשתמש/מקבל האפליקציה/בית הספר המאושר מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק למפעיל, לאפליקציה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 3. המשתמש/מקבל האפליקציה/בית הספר המאושר מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעיל, במקרים בהם המפעיל יחשוש כי השימוש של מי מהאמורים באפליקציה ו/או במשחק אינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או פועל במרמה כלפי משתמשים אחרים, המפעיל יהיה רשאי למנוע ממי מהם גישה לאתר ולמשחק, וכן כל פעולה אחרת אשר המפעיל ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.
   

   9. שונות​

 1. המשתמש/בית הספר המאושר/הגורם המוסמך מסכים שתשדורת מידע לאפליקציה או ממנה אינה יוצרת בינו לבין המפעיל כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון.

 2. התקנון, כנוסחו מעת לעת, מהווה את ההסכם היחיד התקף בין המפעיל לבין המשתמש/בית הספר המאושר/מקבל האפליקציה, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.

 3. במקרה שבו סעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות התקנון לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

 4. ככל והמפעיל לא השתמש או השתהה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי התקנון, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. אף זכות של המפעיל אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידו. סטייה מתקנון זה על ידי המפעיל במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

 5. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתקנון זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז ולו בלבד, וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.

 6. המפעיל רשאי להסב את זכויותיו באתר ועל פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש/בית הספר המאושר/מקבל האפליקציה/משרד החינוך. מי מהאמורים אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת המפעיל.

 7. בכל שאלה בנוגע לתקנון, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: ______________ .

bottom of page